Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Handelsonderneming Louter


Artikel 1 definities:
In deze algemene Handelsvoorwaarden wordt verstaan onder:
    1.    Leverancier: handelsonderneming Louter gevestigd te Schagen
    2.    Koper: iedere koper en/of opdrachtgever van handelsonderneming Louter

Artikel 2 toepasselijkheid:
    1.    Op alle overeenkomsten aangegaan door en aanbiedingen door Leverancier zijn uitsluitend en navolgende voorwaarden van toepassing.
    2.    Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden, terzake van door Leverancier c.q. via de vertegenwoordigers van Leverancier afgesloten overeenkomsten, de hierna omschreven voorwaarden
    3.    Eventuele daarmede strijdige inkoopvoorwaarden van Koper worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
    4.    Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Leverancier en Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij alsdan zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zullen worden genomen.

Artikel 3 aanbiedingen:
    1.    Alle aanbiedingen en prijsopgaven gedaan door Leverancier zijn vrijblijvend. Een koopovereenkomst kom slechts tot stand, nadat Leverancier een bestelling schriftelijk heeft aanvaard.
    2.    Voor fouten in – en  afwijkingen van – afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, voorkomende in prijscouranten en/of folders en/of  in aanbiedingen en/of orderbevestigingen is Leverancier niet aansprakelijk.
    3.    De door Leverancier verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema’s, prijscouranten, offertes e.d. blijven eigendom van Leverancier. Zonder schriftelijke toestemming van Leverancier is kopiering en/of overneming daarvan, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk, niet toegestaan, terwijl inzage aan derden niet mag worden gegeven. Hetzelfde geldt ten aanzien van de door Leverancier verschafte technische gegevens.
Artikel 4 reclames:
    1.    Onverminderd het bepaalde in artikel 5 is Leverancier niet verplicht reclames, die haar meer dan veertien dagen na de factuurdatum of na datum van ontvangst van de zaken door Koper bereiken, in behandeling te nemen. Deze termijn is een vervaltermijn.
    2.    In een reclame kunnen niet worden betrokken, eerder geleverde zaken of alsnog te leveren zaken, ook niet als die zaken zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde koopovereenkomst.
Artikel 5 garantie:
    1.    Leverancier garandeert de geleverde zaken overeenkomstig de garantiebepalingen van de betreffende fabrikant. Bij gebreke van zodanige garantiebepalingen garandeert Leverancier nieuwe zaken voor een duur van twaalf maanden en gebruikte zaken voor een duur van drie maanden een en ander conform het gestelde in dit artikel. Voor zaken, bestemd voor consumptie, waaronder begrepen te verwerken grond- en of hulpstoffen, geeft de Leverancier geen enkele garantie, noch accepteert Leverancier enige aansprakelijkheid. Door het verstrijken van de garantietermijn eindigt elke verplichting tot vrijwaring, elke aansprakelijkheid en elke verplichting van Leverancier tegenover Koper.
    2.    Is voor een herstel onder garantie de komst van een monteur noodzakelijk, dan zijn de kosten van de monteur voor rekening van Leverancier.
    3.    Mocht Koper gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of veranderingen, zonder voorafgaande toestemming van Leverancier, zelf verrichten of door anderen laten verrichten, of niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, dan is Leverancier niet gehouden aan enige garantieverplichting. Koper heeft niet het recht betaling te weigeren op grond dat Leverancier haar garantiebepalingen niet, nog niet of niet ten volle is nagekomen.
    4.    Terzake van door Leverancier uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de bij de uitvoering van deze werkzaamheden gebruikte materialen.
    5.    Met inachtneming van de in dit artikel gestelde beperkingen staat Leverancier in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaken en voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, een en ander in die voege, dat alle gebreken aan de geleverde zaken waarvan de Koper bewijst, dat zij binnen de garantietermijn zijn ontstaan uitsluitend als direct gevolg van een onjuistheid in de door Leverancier ontworpen constructie dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, kosteloos zullen worden hersteld.
    6.    Leverancier zal nimmer aansprakelijk zijn voor bedrijfsschade, geleden door Koper als gevolg van ontwrichting van het bedrijf, verlies van orders, winstderving, persoonlijke ongevallen, hoe dan ook veroorzaakt of ontstaan. Mocht niettemin een aansprakelijkheid van Leverancier worden vastgesteld en Leverancier tot schadevergoeding worden gehouden, dan zal de vergoeding door Leverancier nimmer hoger zijn dan de factuurwaarde ( exclusief B.T.W.) van de desbetreffende geleverde zaken en/of diensten.
    7.    Leverancier is niet gehouden tot enige garantie ten aanzien van gebreken in de geleverde zaken die door Koper zijn veroorzaakt als gevolg van opzet, grove schuld of grove nalatigheid, daaronder in ieder geval begrepen een onjuist gebruik van de geleverde zaken, danwel ten aanzien van enige beschadiging als gevolg van hiervan. Leverancier is evenmin aansprakelijk voor schade die optreedt als gevolg van onoordeelkundig c.q. onjuist gebruik van de geleverde zaken.
Artikel 6 levering en eigendomsvoorbehoud:
    1.    Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven. Overschrijding van overeengekomen levertijden c.q. termijnen van installatie minder dan twee maanden geeft de Koper nimmer recht ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen. Overschrijding van bedoelde termijn met meer dan twee maanden geeft de Koper het recht Leverancier bij aangetekende brief in gebreke te stellen, met sommatie de levering c.q. installatie alsnog binnen tien werkdagen te verzorgen. Ingeval van in verzuim raken van Leverancier zonder rechtsgeldig beroep op overmacht doordat Leverancier niet alsnog binnen de gestelde termijnen kan leveren, heeft Koper het recht de overeenkomst na verloop van laatstgenoemde termijn van tien werkdagen schriftelijk te ontbinden. Leverancier is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Ontbinding zal niet plaatsvinden indien de Koper aan Leverancier alsnog een nadere termijn geeft om haar leveringsverplichtingen na te komen en deze termijn door Leverancier expliciet wordt aanvaard.
    2.    Tenzij anders is overeengekomen geschieden leveringen franco bedrijf Koper, begane grond, exclusief intern transport.
    3.    De zaken reizen voor risico van Leverancier.
    4.    Alle door Leverancier geleverde zaken blijven onvoorwaardelijk haar eigendom, tot op het moment dat de Koper volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens Leverancier heeft voldaan.
    5.    Zolang de eigendommen van de geleverde zaken niet op Koper is overgegaan, mag deze de door Leverancier geleverde zaken niet verkopen, verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.
Artikel 7  overmacht:
    1.    Onder overmacht wordt verstaan: Elke de wil van Leverancier onafhankelijke omstandigheid of gebeurtenis, die nakoming van de overeenkomst blijven of tijdelijke verhindert. Onder overmacht wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan het om welke reden dan ook niet of niet tijdig leveren van de bestelde zaken door een leverancier van Leverancier aan Leverancier, stakingen en/of ziekte in het bedrijf van Leverancier en/of het bedrijf van een toeleverancier, natuurrampen, diefstal en/of vermissing van de voor de Koper bestemde zaken, alsmede alle andere oorzaken die verhinderen dat Leverancier buiten haar wil niet aan haar leveringsverplichtingen jegens Koper kan voldoen.
    2.    Wanneer zulke omstandigheden de levering van het verkochte verhinderen, heeft Leverancier het recht om:
    a.    De uitvoering van de overeenkomst op te schorten gedurende een termijn van ten hoogste zes maanden, te rekenen vanaf de datum van het ontstaan van de overmacht.
    b.    In plaats van de overeenkomst op te schorten deze te ontbinden, danwel binnen of na voornoemde termijn van 6 maanden de overeenkomst alsnog te ontbinden middels een door haar af te geven schriftelijke verklaring, zonder dat Leverancier gehouden is enige schadevergoeding, geleden als gevolg van de niet-nakoming, aan Koper te vergoeden.
Artikel 8 prijzen:
    1.    Prijsopgaven geschieden immer op basis van de op het moment van aanbieding geldende kostprijs en zijn exclusief BTW. De prijsopgaven zijn tot 30 dagen na offertedatum geldig, tenzij uitdrukkelijk anderszins is vermeld. Indien voor afsluiting van de overeenkomst danwel na 90 dagen nadien de kostprijs mocht wijzigen ( bijvoorbeeld door verandering van belastingen, accijnzen, invoerrechten, arbeidslonen, door Leverancier te betalen inkoopprijzen, etc.) dan is Leverancier gerechtigd deze wijzigingen aan Koper door te berekenen.
    2.    Kosten die zijn ontstaan doordat Koper in gebreke is gebleven de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken en/of doordat zich omstandigheden voordoen, die toe te rekenen zijn aan Koper, althans voor zijn rekening en risico dienen te komen, ten gevolge waarvan kosten voor Leverancier zijn ontstaan, worden bij Koper conform de bij Leverancier gebruikelijke tarieven in rekening gebracht.
Artikel 9 montage/installatie:
Alle inrichtingen en/of voorzieningen, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te monteren zaken en/of de juiste van de werking van de zaken in gemonteerde staat, zijn voor rekening en risico van de Koper en vallen buiten de verantwoordelijkheid van Leverancier. Koper is gehouden er voor te zorgen dat alle voorbereidingen ten behoeve van de aansluiting van door Leverancier te leveren installaties aanwezig zijn. Extra werkzaamheden en/of vertraging in de werkzaamheden van Leverancier c.q. haar medewerkers zal aan Koper conform de gebruikelijke door Leverancier gehanteerde tarieven in rekening worden gebracht bij Koper.
Artikel 10 betaling:
    1.    Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk     overeengekomen.
    2.    Bij gebrek van integrale betaling binnen voornoemde termijn van 30 dagen, zal Koper zonder dat een nadere aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk is een rentevergoeding aan Leverancier verschuldigd zijn van 1% van het factuurbedrag per maand voor iedere maand -  een gedeelte van een maand daaronder begrepen – die na het opeisbaar worden van de vordering is verstreken.
    3.    Bij niet-betaling binnen de in artikel 10.1 bedoelde termijn, heeft Leverancier het recht de vordering op Koper ter incasso uit handen te geven. Indien en voorzover Koper na aanmaning tot betaling door Leverancier nog niet tot volledige betaling van de hoofdsom, eventueel vermeerderd met de contractuele rente, is overgegaan, heeft Leverancier het recht het door Koper verschuldigde bedrag te verhogen met incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,00 onverminderd de over deze kosten verschuldigde BTW.
    4.    Voorts komen ten laste van Koper alle andere kosten die onder de incasso van de vorderingen mochten vallen, zowel in- als buiten rechte, waaronder de kosten van deurwaarders, gemachtigden, incassobureaus en advocaten. Alle betalingen door Koper strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ten behoeve van de opgekomen rente en tot slot ter voldoening van de vorderingen uit de overeenkomst.
    5.    Leverancier behoudt zicht het recht voor ten alle tijden een aanbetaling te verlangen van 20% van de hoofdsom, zoals in de offerte opgegeven alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan. De aanbetaling zal te zijner tijd met de eindfacturen en derhalve niet met tussentijdse facturen worden verrekend.
Artikel 11 tekortkoming van de Koper:
    1.    Ingeval van faillissement, surseance van betaling of toepassing van de schuldsaneringsregeling van danwel op Koper danwel een aanvraag hiertoe, zijn alle vorderingen van Leverancier op Koper, uit welken hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar.
    2.    In de gevallen genoemd in artikel 11.1 danwel bij beslaglegging op een of meer activa van Koper en/of indien Leverancier om een andere reden de gegronde vrees heeft dat Koper niet in staat is of zal zijn om aan zijn verplichtingen jegens Leverancier te voldoen, heeft Leverancier het recht om de koopovereenkomst, of het nog niet uitgevoerde deel ervan, te harer keuze op te schorten voor maximaal 6 maanden danwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat enige rechtelijke tussenkomst zal zijn vereist en om de overgedragen zaken als haar eigendom terug te vorderen, onverminderd haar recht op vergoeding van de daadwerkelijke kosten, schaden en rente.
    3.    Koper is gehouden om een eventuele beslaglegging op enige zaak waarop het eigendomsvoorbehoud van Leverancier rust onverwijld schriftelijk aan Leverancier te melden.
    4.    Indien de overeenkomst op grond van lid 1 van dit artikel door Leverancier geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden, heeft Koper geen recht op schadevergoeding of restitutie, noch is Leverancier nog tot enige garantie jegens Koper gehouden.
    5.    Koper is gehouden op eerste verzoek van Leverancier volledige medewerking te verlenen aan afgifte c.q. teruggave aan Leverancier van de ( onder eigendomsvoorbehoud ) door Leverancier geleverde zaken.
    6.    Bij niet-nakoming van een van zijn verplichtingen uit hoofde van de met Leverancier gesloten overeenkomst, is Koper in verzuim door het enkel verstrijken van enige overeengekomen termijn, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
    7.    Een reclame schort de betalingsverplichtingen van Koper niet op.
    8.    Koper is nimmer gerechtigd zicht tegenover Leverancier op compensatie te beroepen met welke vordering dan ook, tenzij zulks schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 12 geschillen:
    1.    Op de overeenkomst en deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
    2.    Alle geschillen elke ontstaan uit of naar aanleiding van enigerlei overeenkomst tussen Leverancier en Koper zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de rechtbank Alkmaar, die bij uitsluiting bevoegd wordt verklaard. Indien en voorzover een geschil volgens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering behoort tot de absolute competentie van de sector kanton van de Rechtbank, zal uitsluitend de bevoegde kantonrechter van het geschil kennis kunnen nemen.

 

neem contact op

Heeft u vragen?
U kunt ons bereiken op
0224 - 217 273
ma / vr 08:00 tot 17:00


Adresgegevens

Louter
Witte Paal 320 E
1742 LE Schagen

Contactgegevens

T   (0224) 217 273
F   (0224) 291 735
E   info@louteronline.nl
W   www.louteronline.nl

algemene voorwaarden